Specjalistyczne
badania
i pomiary

Oferta PAK SERWIS obejmuje wykonywanie specjalistycznych badań i pomiarów diagnostycznych, a w tym: • badania termograficzne: urządzeń elektrycznych, kanałów kablowych, elementów grzewczych, przenośników taśmowych, izolacji termicznej urządzeń cieplnych, kominów oraz budynków,
 • detekcja nieszczelności w układach próżniowych i ciśnieniowych, detekcja wycieków gazów ze zbiorników i rurociągów,
 • pomiary emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłów,
 • badania urządzeń i instalacji elektrycznych (w tym badania aparatury pierwotnej i transformatorów wysokiego napięcia, silników i generatorów, linii kablowych, ochrony przeciwporażeniowej i odgromowej),
 • badania ultradźwiękowe (badanie złączy spawanych i wyrobów hutniczych, pomiar grubości),
 • badania magnetyczno-proszkowe, penetracyjne i wizualne,
 • pomiary twardości metali, próby rozciągania i zginania,
 • badania radiograficzne i metalograficzne - makroskopowe,
 • badania składu chemicznego (spektrometria emisyjna ze wzbudzeniem iskrowym),
 • laboratoryjne sprawdzanie aparatury pomiarowej:
  • przyrządów pomiarowych elektrycznych,
  • przyrządów pomiarowych ciśnienia i temperatury,
  • badanie sprzętu dielektrycznego.

skontaktuj się z nami

Sprawdź naszą ofertę