RODO

Administrator danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Remontowe PAK SERWIS Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 158, 62-510 Konin, zwana dalej Spółką.
Inspektor ochrony danych
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób:
a) listownie: Inspektor Ochrony Danych, ZE PAK S.A. ul. Kazimierska 45, 62-510 Konin
b) email: iod@pakserwis.com.pl
c) telefonicznie (63) 247 34 25

Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw, z tym związanych.
Cele i podstawy przetwarzania
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe na podstawie art.6 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora, w celu rozpatrzenia przesłanej korespondencji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich przetwarzanie jest warunkiem skutecznego rozpatrzenia korespondencji.
Odbiorcy danych osobowych
W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom, którymi mogą być:
a) podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie stosownych przepisów prawa;
b) podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

Okres przechowywania danych
Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane
a następnie, przez czas wynikający z obowiązujących przepisów prawa w zakresie ich archiwizacji.
Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się
    z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
f) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 
   00 - 193 Warszawa)

https://www.zepak.com.pl/pl/o-firmie/rodo.html