RODO

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO” informujemy:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Remontowe PAK SERWIS Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 158, 62-510 Konin, zwana dalej Spółką.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób:
  • listownie: Inspektor Ochrony Danych, ZE PAK S.A. ul. Kazimierska 45, 62-510 Konin
  • email: iod@pakserwis.com.pl
  • telefonicznie: +48 63 247 34 25

  Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw, z tym związanych.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
  • Art.6 ust.1 lit. b) w przypadku podjęcia działań w celu zawarcia i wykonania umowy,
  • Art.6 ust. 1 lit. c) w celu realizacji obowiązków prawnych,
  • Art. 6 ust. 1 lit f) w związku z realizacją prawnie uzasadnionych interesów, jakimi są: zapewnienie bezpieczeństwa spółki; realizacja umowy łączącej Administratora z Państwa pracodawcą/zleceniodawcą; obsługa, dochodzenie lub obrona w razie zaistniałych wzajemnych roszczeń, w tym zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów; obsługa przyjętej korespondencji i rozpatrzenia Państwa sprawy;
  • Art. 6 ust.1 lit a) na podstawie Państwa zgody, za którą uznajemy skierowanie swojego pisma do naszej spółki, podanie dodatkowych danych, nie wynikających z przepisów prawa.

Administrator jest spółką wchodzącą w skład Grupy Kapitałowej ZE PAK, z pełną informacją dotyczącą przetwarzania Państwa danych osobowych można zapoznać się pod adresem: https://www.zepak.com.pl/pl/o-firmie/rodo.html