Spawalnictwo i badania

Przedsiębiorstwo Remontowe PAK SERWIS Sp. z o.o. posiada własne Laboratorium Badań Niszczących
i Nieniszczących, które posiada uznanie II stopnia nadane przez Centralne Laboratorium Urzędu Dozoru Technicznego potwierdzające spełnienie wymagań PN-EN 17025:2005 uprawniające do wykonywania badań metodami nieniszczącymi i niszczącymi. Laboratorium zostało wpisane na listę podwykonawców UDT w zakresie wykonywanych badań.

Laboratorium posiada uprawnienia do wykonywania badań następującymi metodami:
 
 • badania ultradźwiękowe złączy spawanych, wyrobów hutniczych,
 • pomiar grubości ścianki metodą ultradźwiękową,
 • badania magnetyczno-proszkowe, penetracyjne i wizualne,
 • pomiary twardości metali,
 • próby rozciągania wyrobów hutniczych i połączeń spawanych,
 • próby zginania metali i udarności metali,
 • badania radiograficzne i metalograficzne - makroskopowe,
 • badania chemiczne - badanie składu chemicznego metodą spektrometrii emisyjnej ze wzbudzeniem iskrowym.
Laboratorium PAK SERWIS Sp. z o.o. otrzymało Zezwolenia Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki na stosowanie aparatów gammagraficznych zawierających źródła promieniotwórcze Se - 75, Ir - 192 oraz aparatu rentgenowskiego ANDREX - SMART 225. Personel wykonujący badania metodami NDT jest certyfikowany zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 9712.

Laboratorium posiada kompetencje do wykonywania badań następujących obiektów:
 
 • komory przegrzewaczy pary, podgrzewaczy wody, rur ekranowych,
 • walczaki,
 • rurociągi pary łączące kocioł z turbiną, kolektory blokowe, rurociągi technologiczne, rurociągi przesyłowe,
 • wężownice kotłów parowych i wodnych,
 • korpusy turbin, zaworów i zasuw,
 • zbiorniki ciśnieniowe i bezciśnieniowe, absorbery,
 • wymienniki ciepła,
 • urządzenia dźwignicowe,
 • konstrukcje stalowe budowlane.

Laboratorium PAK SERWIS Sp. z o.o. dysponuje wysokiej klasy urządzeniami laboratoryjnymi, między innymi takimi jak:
 
 • do badań metodami UT złączy spawanych oraz wyrobów hutniczych stosujemy cyfrowe defektoskopy USM35XS, USN50. Producentem urządzeń jest KRAUTKRAMER. Tego samego producenta stosujemy grubościomierze ultradźwiękowe DM4E, DM5E oraz twardościomierze przenośne MIC-10 i MIC 20TFT,
 • badania radiograficzne promieniami gamma wykonujemy defektoskopem GAMMAMAT SE (Ir- 192) oraz GAMMAMAT TSI- 3 (Se-75), natomiast do badań radiograficznych promieniami X stosujemy aparat rentgenowski ANDREX - SMART 225,
 • do przeprowadzania oględzin wewnętrznych zbiorników, komór przegrzewaczy pary, komór podgrzewaczy wody i rurociągów wykorzystujemy wideoendoskopy typu REVOLVER 80, INVIZ VUMAN zaopatrzone w kamery. Do wykonywania podobnych zadań posiadamy także endoskop typ IPLEX II,
 • do określania składu chemicznego metali metodą iskrową laboratorium dysponuje SPECTROMETREM typu SPECTRO TEST CCD produkcji SPECTRO,
 • do określania zawartości ferrytu Delta stosujemy ferrytomierz typ MP30 producenta FISHER,
 • do przeprowadzania badań szczelności korzystamy z aparatu próżniowego typ EV20N produkcji HELLING.

UPRAWNIENIA

Przedsiębiorstwo Remontowe PAK SERWIS Sp. z o.o. wdrożyło system jakości w spawalnictwie spełniając wymagania normy PN-EN ISO 3834 - 2. Jednostka certyfikująca UDT - CERT.

PAK SERWIS Sp. z o.o. posiada następujące uprawnienia:
 
 1. Uprawnienie nadane przez Urząd Dozoru Technicznego do wykonywania napraw kotłów parowych, kotłów wodnych, stałych zbiorników ciśnieniowych, rurociągów parowych, rurociągów przesyłowych do cieczy, rurociągów technologicznych do cieczy.
 2. Uprawnienie nadane przez UDT do wytwarzania w zakresie montażu kotłów parowych, kotłów wodnych, stałych zbiorników ciśnieniowych, rurociągów parowych, rurociągów przesyłowych do cieczy, rurociągów technologicznych do cieczy.
 3. Uprawnienie nadane przez UDT do wytwarzania elementów urządzeń ciśnieniowych.
 4. Uprawnienie nadane przez Urząd Dozoru Technicznego do wykonywania napraw dźwigów budowlanych, żurawi stałych, suwnic, wciągników, wciągarek i podestów ruchomych.
 5. Spawalnicza Komisja Kwalifikowania Zakładów Przemysłowych przy Instytucie Spawalnictwa w Gliwicach zakwalifikowała PAK SERWIS Sp. z o.o. do I Grupy Zakładów Dużych.
 6. Uprawnienia UDT do prowadzenia szkoleń i organizowania egzaminów spawaczy zgodnie z PN-EN 287-1:2007, PN-EN ISO 9606-2:2007, PN-EN ISO 9606-4:2001, PN-EN ISO 9606-5:2002, PN-EN 1418:2000 i warunkami technicznymi dozoru technicznego.
 7. Produkcja, oznakowanie oraz uznanie do produkcji urządzeń ciśnieniowych takich jak: zbiorniki ciśnieniowe, kotły parowe, rurociągi zgodnie z dyrektywą 97/23/WE / AD 2000 Merkblatt HP0 / EN ISO 3834-2 (EN 729-2) / TRD 201 / TRR 100. Uprawnienia nadane przez TÜV - NORD.
 8. Urząd Dozoru Technicznego jako Jednostka Certyfikująca Systemy Zarządzania UDT-CERT poświadczył, że PAK SERWIS Sp. z o.o. wdrożyło oraz stosuje system jakości w spawalnictwie zgodny z normą PN-EN ISO 3834-2:2007.
 9. Certyfikat kwalifikacji producenta do spawania konstrukcji stalowych budowlanych zgodny z DIN 18800-7:2008-11 klasa E. Certyfikat nadany przez TÜV-NORD.
 10. Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji (FPC) uprawniający PAK SERWIS Sp. z o.o. do wytwarzania konstrukcji stalowych zgodnie z wymaganiami normy EN 1090-2. Klasa wykonania konstrukcji EXC - 3. Certyfikat nadany przez TÜV - NORD.


SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI